Bổ sung quy định quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP bổ sung thêm quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa vào Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Ngày 21/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP bổ sung một số điều vào Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

Trong đó, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP đặc biệt quan tâm về quy định quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn nâng cao năng lực kỹ thuật cho hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực, phát triển kinh tế – xã hội của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu; quản lý tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.

Căn cứ nhu cầu quản lý, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện truy xuất nguồn gốc và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Như vậy, các chính sách của chính phủ vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, niềm tin thương hiệu của các doanh nghiệp sản xuất vừa tạo đà cho các doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của các nước trên thế giới. Ngoài ra, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTAs) , hiệp định đối tác toàn diện( RCEP) đều yêu cầu về truy xuất nguồn gốc hàng hóa và đo lường chất lượng sản phẩm.

Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi khi nắm rõ thông tin sản phẩm, vùng trồng để bớt quan ngại về mức độ an toàn của thực phẩm qua quét mã QR code hoặc qua Cổng thông tin điện tử do Bộ quản lý.

Theo VTV.vn

Bài đọc thêm:

  1. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong đối tác trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện RCEP
  2. Quy định xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do UKVFTA

Popular Posts

Back To Top