Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp & Nông Thôn Giai Đoạn 2021 – 2030

Ngày 28/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham khảo ngay cùng Mega A Logistics 

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước, nhất là đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn?

Trước cơ hội và thách thức mới đặt ra, vai trò và vị trí của ngành nông nghiệp và khu vực nông thôn tại Việt Nam đang chứng kiến nhiều sự biến đổi đáng kể. Những hạn chế về chất lượng sản phẩm, tính bền vững của sản xuất, sự sáng tạo và cách thức phát triển đã đặt ra nhiều thách thức đối với ngành này. Đồng thời, yêu cầu mới đang ngày càng đòi hỏi sự đổi mới và sự thích ứng linh hoạt từ phía ngành nông nghiệp và nông thôn.

Chính vì lẽ đó, vào ngày 28 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, với tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là một bước chuyển mạnh mẽ, nhằm tạo ra những đột phá quan trọng hơn trong ngành này.

Trong bối cảnh hiện nay, việc thúc đẩy phát triển bền vững của nông nghiệp và nông thôn không chỉ là một nhiệm vụ của ngành này mà còn là một trách nhiệm toàn diện của cả xã hội. Chiến lược này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của nền kinh tế nông nghiệp, đồng thời đảm bảo quốc gia đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và hài hòa giữa các lĩnh vực.

Với sự kinh nghiệm và tầm nhìn xa về ngành nông nghiệp và kinh tế, việc thực hiện chiến lược này sẽ đòi hỏi sự đồng lòng và nỗ lực từ tất cả các bên liên quan. Chỉ thông qua sự hợp tác và cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu cao cả của sự phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn tại Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) trong bối cảnh mới, Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp đưa ra những chỉ đạo quan trọng, thể hiện qua hai Nghị Quyết số 75/NQ-CP và 107/NQ-CP ban hành vào năm 2021.

Sau khi Chiến lược phát triển NN&PTNT bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, Thủ tướng tiếp tục thể hiện sự quan tâm sát sao bằng Công văn số 198/TTg-NN, yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung triển khai hiệu quả.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực Logistics và kinh tế, tôi nhận định đây là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành NN&PTNT Việt Nam.

Chiến lược mới đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, hướng đến phát triển nông thôn đồng bộ, văn minh, nâng cao đời sống người nông dân.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của người nông dân và sự đồng hành của các doanh nghiệp.

Với những định hướng chiến lược rõ ràng, cùng sự quyết tâm của Chính phủ và cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng ngành NN&PTNT Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Chiến lược phát triển NN&PTNT bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính là hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng. Chiến lược hướng đến mục tiêu phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Điểm nhấn của Chiến lược là sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nông nghiệp sẽ được cơ cấu lại theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng lợi thế thị trường.

Chiến lược tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế hiện nay của ngành NN&PTNT như: năng suất, chất lượng sản phẩm thấp; ô nhiễm môi trường; thu nhập của người nông dân còn thấp; cơ sở hạ tầng nông thôn chưa phát triển đồng đều.

Với những giải pháp cụ thể và thiết thực, Chiến lược hướng đến mục tiêu phát triển NN&PTNT bền vững, bao gồm:

 • Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp.
 • Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân.
 • Phát triển nông thôn hiện đại, văn minh.

Chiến lược phát triển NN&PTNT bền vững là một chủ trương quan trọng, mang tính định hướng cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn tới. Để thực hiện thành công Chiến lược, cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và người nông dân.

Với sự quyết tâm cao và những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng ngành NN&PTNT Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vào sự phát triển chung của nền nông nghiệp cả nước.

Tham khảo: Tổng Quan Về Hội Chợ China Homelife Vietnam

Những điểm mới chính của Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là gì?

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vữnggiai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong định hướng phát triển ngành NN&PTNT Việt Nam.

 • Điểm đột phá đầu tiên là sự thay đổi trong tư duy phát triển. Chiến lược không tập trung vào những con số hay mục tiêu cụ thể, mà hướng đến xây dựng nền nông nghiệp bền vững theo hướng sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân tri thức, văn minh.
 • Thay đổi tư duy trong phát triển nông nghiệp là điều then chốt. Cần chuyển đổi sang hướng sản xuất nông nghiệp chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm, xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Chiến lược đề cao tư duy kinh tế nông nghiệp. Nông dân và doanh nghiệp cần chuyển từ sản xuất theo sở thích sang sản xuất theo nhu cầu thị trường, giảm chi phí đầu vào, đa dạng hóa sản phẩm, tạo giá trị cao và tích hợp đa giá trị cho sản phẩm.
 • Chiến lược cũng chú trọng phát huy tối đa lợi thế địa phương, vùng miền, liên kết các ngành để xây dựng hệ thống gắn kết khu vực sản xuất với chế biến, gắn kết nông nghiệp với công nghiệp, thương mại, logistics.
 • Chiến lược nhấn mạnh đổi mới tổ chức sản xuất, trong đó lấy kinh tế hợp tác làm động lực để phát triển kinh tế hộ, gắn kết với doanh nghiệp xây dựng các chuỗi giá trị, hạn chế rơi vào bẫy nông nghiệp “gia công”. Cùng với đó, chiến lược cũng đưa ra định hướng phải xây dựng các vùng chuyên canh được đầu tư bài bản, sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững. Tập trung phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp cả đầu vào và chế biến đầu ra.
 • Chiến lược nhấn mạnh và nâng cao vai trò, vị trí chủ thể của người nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tương lai; khẳng định việc trao quyền phân cấp cho người dân.
 • Xây dựng NTM tiếp tục coi là nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược, tuy nhiên giai đoạn tới sẽ xây dựng NTM đi vào chiều sâu hơn, tập trung cấp thôn bản, ưu tiên phát triển sinh kế cho người dân, lấy phát triển cộng đồng là nền tảng cho PTNT.

Phát triển kinh tế nông thôn là một trong những trọng tâm của Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược đề cao vai trò của phát triển công nghiệp và kinh tế phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn để thực hiện mục tiêu “ly nông bất ly hương”, xây dựng nền “kinh tế dịch vụ” ở nông thôn, tạo việc làm cho lao động rút ra khỏi nông nghiệp, thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung ruộng đất đồng thời giảm tải cho các thành phố lớn.

Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự đổi mới trong tư duy phát triển nông thôn. Chiến lược không chỉ tập trung vào sản xuất nông nghiệp mà còn chú trọng phát triển các ngành nghề khác, tạo ra môi trường kinh tế đa dạng và năng động cho người dân nông thôn.

Chiến lược cũng đưa ra 03 định hướng phát triển nông thôn mới (PTNT) mới ở các vùng theo ba loại mô hình:

 • Vùng ven đô: Phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái và nông nghiệp đô thị.
 • Vùng chuyên canh: Phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và thương mại nông sản.
 • Vùng nông thôn truyền thống: Phát triển các ngành nghề truyền thống, du lịch làng nghề và nông nghiệp hữu cơ.

Có nhiều giải pháp đột phá đổi mới chính sách được nêu ra trong chiến lược như việc chính thức hóa lao động phi chính thức, tạo điều kiện phát triển thị trường lao động công bằng; đổi mới tổ chức nông dân và nghiệp đoàn lao động; phát triển thị trường đất đai như thị trường quyền tài sản, mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp; tạo điều kiện để các hợp tác xã và tổ chức của nông dân tham gia cung cấp các dịch vụ công cho thành viên, trong đó có dịch vụ tín dụng nông thôn.

Popular Posts

Back To Top