Đề xuất giảm phí thẩm định cấp phép bảo vệ môi trường vì COVID-19

Bộ Công Thương vừa có Công văn gửi Bộ Tài chính góp ý về 02 dự thảo Thông tư thu phí trong lĩnh vực môi trường…

Theo đó, đối với dự thảo “Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện”, Bộ Công Thương nhất trí đối với nội dung của Dự thảo này.

Đối với dự thảo “Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện”, Bộ Công Thương có 4 ý kiến cụ thể như sau:

Một là, về tên Thông tư: Căn cứ khoản 2 điều 45 Luật Bảo vệ môi tường, Bộ Công Thương đề nghị nên sửa đổi tên Thông tư như sau “Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương”.

Hai là, về phạm vi điều chỉnh quy định tại khoản 1, Điều 1, Bộ Công Thương đề nghị bổ sung phạm vi điều chỉnh bao gồm cả cấp đổi, điều chỉnh giấy phép môi trường vì theo quy định của Điều 44 và Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường bao gồm cả cấp đổi và điều chỉnh.

Ba là, về thời điểm thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4, Bộ Công Thương đề nghị quy định rõ thời điểm nộp phí là khoảng thời gian kể từ khi cơ quan thẩm định có thông báo thu phí thẩm định đến trước khi họp hội đồng thẩm định hoặc đến trước khi cơ quan thẩm định tổ chức Đoàn kiểm tra tại cơ sở (trường hợp cần thiết phải lập Đoàn kiểm tra) vì cơ quan thẩm định cần xem xét tính hồ sơ hợp lệ và có thông báo số phí phải nộp.

Bốn là, đối với Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư, Bộ Công Thương đề nghị làm rõ khái niệm “dự án”, “cơ sở” để các tổ chức, cá nhân xác dịnh đúng đối tượng áp dụng biểu mức phí. Về biểu mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại phụ lục cao hơn nhiều so với quy định hiện hành (Thông tư 59/2017/TT-BTC và Thông tư số 62/2017/TT-BTC), do đó, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính có tổng kết, đánh giá mức phí hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất phức phí phù hợp. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét có chính sách, lộ trình giảm phí thẩm định cấp phép bảo vệ môi trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Theo www.moit.gov.vn

Bài đọc thêm:

  1. Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm các loại phí, lệ phí đến giữa năm 2022
  2. Các doanh nghiệp đề xuất giảm chi phí để phục hồi sản xuất kinh doanh
  3. Điểm lưu ý để trái cây Việt Nam tăng cơ hội vào thị trường EU

Popular Posts

Back To Top