Úc thay đổi yêu cầu đối với giấy chứng nhận khử trùng Methyl Bromide

Từ ngày 30/9, các tiêu chí khử trùng của Bộ Nông nghiệp Úc đối với hàng hóa cần khử trùng khẩn cấp bọ cánh cứng kharpa sẽ bắt đầu hiệu lực…

Ngày 03/9/2021 Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc (sau đây viết tắt là Bộ Nông nghiệp Úc) đã có thông báo số 192-2021 về việc thay đổi yêu cầu giấy chứng nhận khử trùng Methyl Bromide đối với Bộ cánh cứng Khapra.

Những thay đổi này được thực hiện để đảm bảo việc đáp ứng các điều kiện nhập khẩu và tuân thủ phương pháp khử trùng bằng methyl bromide của Bộ Nông nghiệp Úc. Tuy nhiên mẫu giấy chứng nhận xử lý bằng methyl bromide sẽ không có nhiều thay đổi do hầu hết các tiêu chí thay đổi này đã có trong chứng nhận khử  trùnghiện nay.

Theo đó, từ ngày 30/9/2021, Bộ Nông nghiệp Úc sẽ thực hiện các sửa đổi đối với tiêu chí chứng nhận xử lý khử trùng bằng methyl bromide trong BICON đối với hàng hóa phải tiến hành khử trùng khẩn cấp bọ cánh cứng khapra.

Các yêu cầu mới của chứng chỉ khử trùng methyl bromide đối với bọ cánh cứng khapra từ ngày 30/9/2021 bao gồm các tiêu chí sau:

  • Mục tiêu của khử trùng (ví dụ: hàng hóa/đóng gói/container/hàng hóa và đóng gói)
  • Liều lượng được kê và sử dụng
  • Loại bao khử trùng (ví dụ: thùng/buồng có tấm phủ)
  • Số container
  • Ghi rõ rằng quá trình hun trùng đã được thực hiện phù hợp với tất cả các yêu cầu của phương pháp khử trùng bằng metyl bromua
  • Tờ khai đã có chữ ký của người tiến hành khử trùng

Các tiêu chí chứng nhận xử lý mới áp dụng cho quá trình khử trùng được tiến hành vào/hoặc sau ngày 30/9/2021.

Từ ngày 30/9/2021, giấy chứng nhận khử trùng không có các thông tin nêu trên sẽ không được chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để xuất trình lại chứng chỉ bao gồm các thông tin theo yêu cầu mới, nếu việc khử trùng đã được tiến hành đúng quy trình.

Các phương pháp khử trùng không phù hợp

Những phương pháp phổ biến được cho là không tuân thủ đúng quy trình khử trùng bao gồm:

  • Khử trùng hàng hóa thay vì vật chứa;
  • Tiến hành khử trùng vật chứa không có tấm phủ;
  • Khử trùng được tiến hành với liều lượng được sử dụng không chính xác
  • Khử trùng được tiến hành trong khoảng thời gian phơi nhiễm không chính xác

Các nhà cung cấp dịch vụ khử trùng được khuyến khích sử dụng mẫu chứng nhận khử trùng của Bộ Nông nghiệp Úc để đảm bảo việc sử dụng đúng mẫu chứng chỉ và tránh phải kéo dài thời gian đánh giá.

Cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng gửi email tới địa chỉ:
offshoretreatments@awe.gov.au.

Lược trích từ Tuần tin Thị trường Úc

Toàn văn Tuần tin thị trường Úc của Bộ Nông Nghiệp: link

Popular Posts

Back To Top